Hva er PMR?

PMR brukes for å dekke mange ulike sambandsbehov. I tillegg til tale så kan du med dagens moderne radioer få mange andre tilleggstjenester. Radioene kan ha innebygd GPS, mulighet til utsending av alarmer og ha innebygd ulike detektorer. Mange firmaer bruker PMR som en del av HMS sikringen. PMR kan brukes som backup for andre kommunikasjonsløsninger. 

Informasjonsfilm

Nkom har laget en kort informasjonsfilm som gir deg informasjon om riktig bruk av PMR.

p>

For bruk av “jaktradio” eller “sikringsradio” kreves tillatelser fra henholdsvis Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Sikringsradioen.

Se mer om dette her: Jaktradio og sikringsradio

Maritime radiokanaler

All bruk av maritime radiokanaler på sjøen administreres av Telenor Kystradio. Se kystradio.no

For å bruke maritime radiokanaler fra land mot fartøy, må du ha tillatelse fra Nkom.

Simpleks eller dupleks?

Vi skiller mellom simpleks- og dupleks samband. Simpleks (en-frekvens) samband er kommunikasjon direkte mellom radioer, mens ved dupleks (to-frekvens) samband går kommunikasjonen via en forsterker/repeater som ofte er plassert høyt i terrenget for å gi større dekningsområde.

Analog og digital PMR

Analog PMR er den tradisjonelle typen radiosamband. Talen går direkte til radioen slik at radiosignalet som sendes ut varierer i takt med talen. Når signalet blir svakere så blir talen vanskeligere å oppfatte.

I motsetning til analog PMR blir talen i digital PMR først gjort om til et digitalt signal, og dette signalet blir så kodet inn i radiosignalet som sendes ut. Kvaliteten på talen er bedre ved svakere radiosignal enn ved analog PMR. Der er flere varianter av digital PMR, slik som DMR, dPMR, P25 og NXDN. Ved bruk av digital PMR trengs det mindre frekvensområde enn analog PMR, og en kan da få plass til flere kanaler. Kvaliteten på sambandet blir bedre enn ved analog PMR, spesielt ved svakere signaler. 

Hvem kan bruke PMR?

PMR er for private og profesjonelle aktører, og benyttes ofte innenfor industri, transport, beredskap, bygg og anlegg. 

Det er kun autoriserte installatører som kan sette opp/installere basestasjoner. Kontakt en radioforhandler for hjelp og informasjon om praktisk utførelse.

Hvilke frekvensområder brukes til PMR?

Vi skiller mellom VHF (Very High Frequency) og UHF (Ultra High Frequency).

Ofte brukes VHF der en ønsker større rekkevidde og UHF på for eksempel en byggeplass. For å velge den beste løsningen anbefaler vi å ta kontakt med en radioforhandler som har god kunnskap om valg av utstyr. De vil også kunne hjelpe med testing og utprøving.

Får jeg PMR-frekvensen for meg selv?

Frekvenser til bruk for PMR tildeles på delt basis. Det er derfor ikke uvanlig at flere tillatelser deler samme frekvensområde innenfor samme geografiske området, og medfører at andre brukere kan høre hva som sies. Normal radioprosedyre er å lytte før en aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at en ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Midlertidig tillatelse til arrangementer

Ved kortvarige arrangementer, som for eksempel konserter eller idrettsarrangementer, kan en søke om en midlertidig tillatelse. Mer informasjon og søknadsskjema for bruk av PMR ved kortvarige arrangementer finner du her. Midlertidige arrangementer (PMSE)

Hvordan søke om PMR-tillatelse?

Søknad om PMR-tillatelse sendes inn elektronisk via Altinn, både for privatperson og firma. Det samme gjelder søknad om endring eller oppsigelse av eksisterende PMR-tillatelse. Forhandler eller andre som søker på vegne av en privatperson eller et firma, må få tildelt rettighet fra den faktiske søkeren i Altinn.

Krav til radioutstyr

Radioutstyr kan bare tas i bruk når kravene i forskrift om EØS-krav til radioutstyr er oppfylt. Dette innebærer blant annet at utstyret skal være CE-merket og oppfylle kravene som er gitt i harmoniserte standarder for radioutstyr som er beregnet for PMR-bruk.

Til radioforhandlere

Radioforhandlere har en informasjonsplikt ved salg av PMR-utstyr. Nkom har laget en brosjyre i den forbindelse.

Her kan lese brosjyren i bladbar versjon
Her kan du laste ned brosjyren
Her kan du laste ned en printbar brosjyre

Kan jeg låne frekvenser av andre?

Om flere PMR-brukere samarbeider om et prosjekt, som for eksempel et anleggsområde, tillates det at brukerne kan avtale seg imellom å midlertidig legge inn frekvensene til samarbeidspartnerne på sine radioer. En slik avtale må kunne dokumenteres. Det forutsettes at alle har gyldige tillatelser og at frekvensen ikke legges inn på flere radioer enn det tillatelsene omfatter. Minst en av tillatelsene må være gyldig for det aktuelle geografiske området.

Hva koster PMR-tillatelse?

Det skal betales en årlig avgift (sektoravgift) for PMR-tillatelse. Prisen for 2021 er 780 kroner per basestasjon og 270 kroner per radio.

Tillatelser utstedt mellom 1. januar og 30. juni faktureres med sektoravgift for hele kalenderåret. Blir PMR-tillatelser utstedt etter 1. juli, faktureres det halv sektoravgift.

For å unngå sektoravgift for påfølgende år, må tillatelsen være sagt opp innen utgangen av inneværende år.

Du finner mer informasjon om sektoravgifter og gebyr her.

Se ofte stilte spørsmål om PMR faktura om du har andre spørsmål om faktura.

Endring av PMR-tillatelser

Du er selv ansvarlig for å melde fra om endringer i PMR-tillatelsen din. Det kan for eksempel være ønske om endret geografisk område, behov for flere eller færre PMR-radioer eller basestasjoner, eller endring av frekvenser.

Alle endringer av PMR-tillatelser gjøres via elektronisk skjema i Altinn.

Oppsigelse av PMR-tillatelser

En PMR-tillatelse med utløpsdato opphører uten ytterligere varsel. 

Oppsigelse av en PMR-tillatelse gjøres via elektronisk skjema i Altinn.

For å unngå sektoravgift for påfølgende år, må tillatelsen være sagt opp innen utgangen av inneværende år.

Overdragelse av PMR-tillatelser

Dersom et annet firma eller person skal overta en tillatelse, må det anmodes om overdragelse. Mer informasjon om overdragelse finner du her: Overdragelse av frekvenstillatelse

Her finner du skjema for overdragelse av frekvenstillatelser

Frekvenser til fribruk

Det finnes noen frekvenser som er tillatt benyttet til mobil radiokommunikasjon gjennom fribruksforskriften. Dette gjelder blant annet frekvenser for PMR 446, KDR 444 og PR27 (Walkie Talkie). I fribruksforskriften er det spesifisert hvilke frekvenser dette er og hvilke betingelser som må være oppfylt. Det er spesifikke krav til radioer for disse frekvensene, og vanlige PMR-radioer kan ikke benyttes.

Lenke til fribruksforskriften